โดย กรธัช โฆษิตโภคิน

ปี (2549)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อศึกษาสภาพสังคมของประชากร ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้รับบริการด้าน หลักสูตรและเนื้อหา ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำ ด้านสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ด้านคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ด้านการเตรียมสอน วิธีการสอน และคุณธรรม และด้านสื่อสนับสนุนการสอน

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 376 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร อันได้แก่ การลงทะเบียน, เพศ, อายุ, ระดับชั้นปี, คณะที่สังกัดของนักศึกษา, จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน และสาขาวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยสามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรได้ดังนี้ นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 20-22 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ลงทะเบียนมากกว่า 2 วิชา โดยลงทะเบียนในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก และการท่องเที่ยวและการโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 18.9, 14.9 และ 11.1

Download : ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสื่อสนับสนุนการสอน