Subsirface Drainge System Model

โดย วีระพงษ์ ครูส่ง และศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ

ปี 2549

บทคัดย่อ

ชุดสาธิตการระบายน้ำแบบใต้ดินได้รับการออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำแบบใต้ดิน มีลักษณะเป็นตู้บรรจุดินผนังใส ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร ติดตั้งท่อระบายน้ำใต้ดิน ปั๊มน้ำ ถังน้ำ อ่างรับน้ำพร้อมวาล์วระบายน้ำและชุดจ่ายน้ำแบบมินิสสปริงเกอร์

ในการทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นการซึมของน้ำลงไปด้านล่างและการไหลเข้าระบายน้ำใน 2 กรณี คือ กรณีระดับน้ำใต้ดินอยู่ตื้น น้ำจะไหลเข้าในท่อก็ต่อเมื่อระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้นมาจนถึงระดับท่อ เป็นน้ำที่อิ่มตัวอยู่ในดิน

ดังนั้นชุดสาธิตนี้จะช่วยให้เข้าใจและตัดสินใจได้ว่า ควรจะติดตั้งระบบระบายน้ำใต้ดินในดินที่มีระดับน้ำใต้ดินตื้นเท่านั้นจึงจะมีประสิทธิภาพใช้งานได้

Download : ชุดสาธิตการระบายน้ำแบบใต้ดิน