The role of Thai cooks in Bangkok area hotels in conservation and promotion of Thai food

โดย พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม

ปี 2547

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อต้องการทราบบทบาทการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารไทยของผู้ประกอบอาหารในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบและประสบการณ์ในการทำงานกันบทบาทในการอนุรักษ์อาหารไทยในภาระหน้าที่ด้านต่างๆ คือ ตำแหน่งงาน การศึกษาเรื่องอาหารไทย การประกอบอาหารคาว หวาน และการจัดจำหน่ายและการสาธิต โดยมีประชากรในการวิจัยคือผู้ประกอบอาหารไทยในโรงแรมที่อยู่ในเขตกรุงเทพทั้งหมด จำนวน 128 คน ซึ่งเท่ากับจำนวนโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความสัมพันธ์ด้วยค่าการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) (Joseph, 1993) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  (Proportional To) = .05

Download : บทบาทผู้ประกอบอาหารไทยในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารไทย