The behavior of reading Japanese comic on attitude towards gender roles :a case study on Rajamangala university of technology Thanyaburi students, academic year 2007

โดย พีรพล เทพประสิทธิ์

ปี 2550

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาข้อมูลและความสัมพันธ์ทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น รวมถึงความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบด้านทัศนคติที่มีต่อการแสดงบทบาททางเพศ ที่ได้รับการส่งผลจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2550 จากนักศึกษาจำนวน 9 คณะ โดยอาศัยตารางการหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างของจอห์นสันและคริสเตนเซนซึ่งมีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิแล้วนำมาปรับค่าเพื่อให้มีจำนวนของตัวแปรเพศและชั้นปีที่ศึกษาที่เท่ากัน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 408 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ บิดาและมารดามีสถานภาพแบบอยู่ด้วยกันแล้วโดยส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา มีรายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือนโดยเฉลี่ย 4,806.06 บาท ซึ่งมีช่วงรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,201 – 5,400 บาท…

Download : พฤติกรรมการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีต่อทัศนคติการแสดงบทบาททางเพศ :กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2550