Developing class library focus on numerical computing for physics e-learning

โดย วัชระ รอดสัมฤทธิ์, จรัส บุญยธรรมา, ศราวุธ ใจเย็น และสุกัญญา นิลม่วง

ปี 2550

บทคัดย่อ

งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นการสร้างคลังโปรแรกม จัดเก็บอยู่ในรูป class file มีความสามารถในการคำนวนเชิงตัวเลขในหัวข้อต่อไปนี้ หารากสมการแบบไม่เป็นเชิงเส้นผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ประมาณค่าด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เบื้องต้น คำตอบสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ และคำนวณค่าทางสถิติเบื้องต้นสามารถทำงานได้ภายใต้ระบบปฏิบัติการใดๆ ของคอมพิวเตอร์ทุกแบบ และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การนำไปใช้ประกอบกับการพัฒนาบทเรียนผู้ใช้เพียงแค่สร้างส่วนที่เป็นเนื้อหาของบทเรียนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร HTML หรือ เป็นกราฟิกเชื่อมต่อและปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการคำนวณเชิงตัวเลข สามารถนำไฟล์คลาสเหล่านี้ฝังลงในเอกสารบทเรียนแล้วเรียกใช้งานเพื่อการคำนวณได้ทันที

Download : พัฒนาคลาสไลบรารีเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับสร้างบทเรียนทางฟิสิกส์ที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต