Voltage stability enhancement planning for power distribution system in Chanthaburi province

โดย: ดนัย ทองธวัช

ปี: 2553

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาการยกระดับและปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายพิกัดแรงดัน 22 kV ของจังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการหาขนาด และตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อช่วยยกระดับและปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

การวิเคราะห์ข้อมูลจริงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าขนาดพิกัดแรงดัน 22 kV ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อหาจุดที่มีโอกาสทำให้ระบบขาดเสถียรภาพได้ง่าย โดยจะแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอขลุง และอำเภอแหลมสิงห์ จากนั้นทำการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าในระบบเพื่อหากำลังสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละระบบ และนำข้อมูลที่ได้มาหาขนาด และตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กโดยวิธีกลุ่มอนุภาค จากผลการศึกษาพบว่าวิธีกลุ่มอนุภาคสามารถช่วยหาขนาด และตำแหน่งการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเข้าในระบบได้เร็วกว่าวิธีการอื่น โดยผลการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละระบบสามารถลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียลงได้ประมาณ 50 % และในภาพรวมของระบบจำหน่ายไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรีนั้น เมื่อมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วสามารถช่วยลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบลงได้ 20 %

การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะช่วยลดกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในระบบแล้ว ยังสามารถช่วยยกระดับแรงดันในระบบให้สูงขึ้น และยังทำให้ระบบสามารถจ่ายโหลดได้มากขึ้นอีกด้วย ผลจากการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาขนาด และตำแหน่งติดตั้งทีเหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้าจริงในพื้นที่อื่นๆได้ต่อไป

Download: การวางแผนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแรงดันสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี