Mini-arial crime scene observer

โดย พิพัฒน์ ปราโมทย์, บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว และประยุทธ ดวงคล้าย

ปี [2551]

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและออกแบบอากาศยานขนาดเล็ก โดยมีการออกแบบใบพัด ตัวอากาศยานและอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพในหลายๆ ลักษณะเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้รวมไปถึงการออกแบบสร้างระบบร่อนลงจอดโดยอัตโนมัติที่ใช้ระบบอินฟาเรดที่มีชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุม จากการออกแบบและทดสอบแสดงให้เห็นว่าค่าความแข็งแรงของใบพัดที่ใช้ในการขับอากาศยานขนาดเล็กนี้ จะเห็นได้ชัดว่าวัสดุที่ใช้ทำใบพันที่เป็นไม้นั้นจะให้ค่าความแข็งแรงสูงสุดเมื่อเปรีบเทียบกับใบพัดที่ทำจากพลาสติกและใบพัดที่จากสไตโรโฟมเสริมแรง ซึ่งจากผลทางไฟไนท์เอเลเมนท์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนวาที่จุดยึดใบพัดแต่ละแบบจะมีค่าความเข้มข้นของความเค้นสูงมาก แม้ว่าใบพัดที่ทำจากไม้จะมีค่าความเค้นที่จุดจับยึดน้อยกว่าแบบอื่น และมีความคงทนมากกว่าเมื่อถูกแรงภายนอกมากระทำ แต่ตามธรรมชาติของไม้จะไวต่อค่าความชื้นในอากาศ ดังนั้นเมื่อค่าความชื้นในอากาศสูง มุมปะทะของใบพัดมีการเปลี่ยนแปลงจากการบิดตัวของไม้ ส่วนสมรรถนะในการบินของอากาศยานแบบต่างๆ แสดงให้เห็นถึงอัตราการใช้พลังงานที่ใช้ขับอากาศยาน จะแปรผันตามค่าของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และจะแปรผกผันกับค่าอัตราความเร็วของลมที่ใช้ในการทดลอง ในส่วนของผลการบันทึกความชัดเจนของสัญญาภาพจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย โดยเปรียบเทียบในด้านสัญญาณรบกวนระหว่างคลื่นความถี่ของอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอากาศยาน กับคลื่นความถี่ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย โดยเมื่อนำเอาของสัญญาณภาพมาเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ในโปรแกรม มีค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณไม่มากนัก และผลการทดลองด้านการควบคุมและสัญญาณตอนสนองจากระบบลงจอดอัตโนมัติ แสดงให้เห็นว่าอัตราการตอบสนองของเซอร์โวมอเตอร์ยังต่ำอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระนาบของอากาศยานขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว แต่ในด้านความเร็วรอบใบพัดขับสามารถปรับให้มีความเร็วรอบใกล้เคียงตามที่ต้องการได้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความสูงของตัวอากาศยาน

Download : อากาศยานขนาดเล็กสำหรับตรวจสอบที่เกิดเหตุ