Voltage-compensation performance analysis of DVR using the instantaneous power theory

โดย: ถนอมศักดิ์ แก้วสกุณี

ปี: 2554

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะการชดเชยแรงดันของตัวชดเชยแรงดัน(DVR) ในระบบจาหน่ายไฟฟ้าด้วยทฤษฎีกาลังไฟฟ้าทันใด โดยตัวชดเชยแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งเข้าไป เพื่อชดเชยกาลังไฟฟ้าจริงและกาลังไฟฟ้าเสมือนเข้าสู่ระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันที่จุดเชื่อมต่อให้มีเสถียรภาพที่ดี เป็นการเพิ่มระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือให้กับระบบจาหน่ายไฟฟ้า…

Download: การวิเคราะห์สมรรถนะการชดเชยแรงดันของ DVR โดยใช้ทฤษฎีกาลังไฟฟ้าทันใด