A development of blended training pavkages towards volunteer service of national science museum

โดย จิรพล ระวังการ

ปี 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานเรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้เรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก่อนและหลังใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานเรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานเรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ อาสาสมัครขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจำนวน 30 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive random sampling) หน่วยงานละ 5 คนประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักบริหาร และส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดย E1 มีค่าเท่ากับ 85.20และ E2 มีค่าเท่ากับ 88.53 2) ความรู้เรื่องการบริการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังเข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องการบริการของอาสาสมัครองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก หรือเท่ากับ 4.25 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรม ฝึกทักษะแบบผสมผสานช่วยให้เข้าใจทักษะการบริการดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด รองมาคือ เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความน่าสนใจ และ การเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บทำได้ง่าย ตามลำดับ

Download : A development of blended training pavkages towards volunteer service of national science museum