Factors affecting buying decision process for vitamin c supplement products

โดย สุชาวดี พุกกะเวส

ปี 2554

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีเป็นประจำ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยทำการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา ใช้การแจกแจงความถี่ และใช้สถิติเชิงอนุมาน ทำการทดสอบด้วย Independent Samples t-test ทดสอบความแตกต่างที่มี 2 กลุ่ม และทำการทดสอบ One-Way ANOVA ทดสอบความแตกต่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยทดสอบแบบจับคู่พหุคูณด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีเป็นประจำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยู่ในอาชีพนักเรียน นักศึกษา และส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 -10,000 บาท ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ โดยแบ่งปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ออกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีแตกต่างกันและพฤติกรรมผู้บริโภคโดยแบ่งออกเป็น ตราผลิตภัณฑ์เหตุผลเลือกซื้อ ความถี่ สถานที่ซื้อ จำนวนเงินที่ซื้อต่อการซื้อ 1 ครั้ง แหล่งข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีแตกต่างกัน

Download : Factors affecting buying decision process for vitamin c supplement products