Service quality of car cleaning

โดย ญาณสิทธิ์ พัตตาสิงห์

ปี 2554

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาดของรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างกับกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ Independent Samples t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ One-Way ANOVA ในกรณีที่พบว่ามีค่าความแตกต่างจะใช้ทดสอบรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท พฤติกรรมผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการล้างสี-ดูดฝุ่น ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการเพราะต้องการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ ผู้ใช้บริการชำระโดยเงินสด ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการใกล้ที่อยู่อาศัย/แหล่งชุมชน ผู้ใช้บริการใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน คุณภาพการให้บริการในด้านลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อถือได้ การตอบสนองต่อลูกค้า ความเชื่อมั่นต่อการบริการ และความเข้าใจที่มีต่อลูกค้า แปลผลระดับมากการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ใช้บริการที่มี อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน ส่วนด้านเหตุผลในการใช้บริการ สถานที่ในการใช้บริการ และความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อความความเข้าใจที่มีต่อลูกค้าแตกต่างกัน

Download : Service quality of car cleaning