A student of administrative process ffecting in the effectiveness of child develoment centers under subdistrict administration organizations in ladlumkaewdistrict Pathumthani province

โดย: รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่

ปี: 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล  ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้   ศึกษาระดับของกระบวนการบริหารและประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบล  ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี

โดยยึดกรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมเก็บได้  จากกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย  แบบสอบถามจากนายก  รองนายก  หัวหน้าส่วนการศึกษา  นักวิชาการศึกษา  ครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  54  ชุด และผู้ปกครองเด็ก  จำนวน  214  ชุด  รวมทั้งสิ้นจำนวน  268  ชุด  โดยใช้เครื่องมือวิจัย  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ  ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  ตอนที่  2  ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  โดยมีกระบวนการบริหาร  7   ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์การ   การบริหารงานบุคคล  การอำนวยการหรือสั่งงาน  การประสานงาน  การรายงาน  และการจัดงบประมาณ  ตอนที่  3 ถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทั้ง  4  ด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   คือ  หลักสูตรที่เหมาะสม  พัฒนาการและการเรียนรู้ ความปลอดภัย สถานที่  และสภาพแวดล้อม  ความร่วมมือของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การคำนวณหาค่าเฉลี่ย  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ตามวิธีของครอนบาร์ค  การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง สัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน

สรุปผลการวิจัย   เมื่อพิจารณาตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายการที่สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  จากข้อมูลของผู้บริหาร  พบว่า  เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย  อายุที่มากที่สุดเป็นช่วง อายุ  26-35  ปี  และเมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งหน้าที่   ส่วนใหญ่ คือ  ครูผู้ดูแลเด็ก   เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของผู้ปกครองแล้วพบว่า   เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย   อายุที่มากที่สุดเป็นช่วงอายุ   26-35  ปี  และเมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษา   ปรากฏว่า  ประถมศึกษามากที่สุด   สถานภาพมากที่สุด  คือ  มารดา  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง

จากผลการศึกษาสามารถนำมาอภิปรายได้  ดังนี้

1. ระดับของกระบวนการบริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี ใน 7 ด้าน  ระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งพบว่า  การวางแผน อยู่ในระดับสูงที่สุด และการจัดงบประมาณ  มีค่าต่ำที่สุด

2.  ระดับของประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี ใน 4 ด้าน พบว่า  ระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งพบว่า  ความร่วมมือของชุมชนอยู่ในระดับสูงที่สุด  และหลักสูตรที่เหมาะสมมีค่าต่ำที่สุด

3. ความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า  กระบวนการบริหารมี 7 ด้าน   มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด  คือ  ด้านการจัดงบประมาณ และด้านที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด คือ  ด้านการรายงาน

4.  กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งพบว่า  การรายงาน  และการจัดงบประมาณ  มีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางลบ

จากงานวิจัยสรุปได้ว่า  กระบวนการบริหาร ทั้ง 7 ด้าน โดยให้ความสำคัญกับ             การวางแผน  เพราะเป็นหัวใจของการบริหารจัดการทุกอย่างต้องมีการวางแผนมาเป็นอันดับแรกเสมอ  ส่วนด้านประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี ใน 4 ด้าน  ให้ความสำคัญกับ  ความร่วมมือของชุมชน  ส่วนความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ ลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  ด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านการจัดงบประมาณ และด้านที่มีความสัมพันธ์กันต่ำสุด คือ  ด้านการรายงาน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Download: ศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี