Adoption of electronic document management system of national housing authority

โดย นวรัตน์ มีนุชนารถ

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ประโยชน์และความง่ายต่อการใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรการเคหะแห่งชาติกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ธุรการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 120 คนวิธีการศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ ค่าความถี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)ใช้การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ มากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) และใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที ที ได้รับอยู่ระหว่าง 5-10 ปีการยอมรับในภาพรวมทั้ง 3 ขั้น จัดอยู่ในระดับมาก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการยอมรับระบบ

Download : Adoption of electronic document management system of national housing authority