Readiness of undergraduatc students in Pathumthani province towards the asean labour market integration

โดย อุษณีย์ พรหมศรียา

ปี 2555

บทคัดย่อ

งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษาระดับความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีขอบเขตด้านประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างจา จำนวนวน 395 ราย มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานได้แก่ Independent Samples t-test, One-way ANOVA, และ Correlation Coefficient โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการให้ความรู้ของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย อันดับแรกคือ อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในส่วนระดับความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในตลาดแรงงาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีการศึกษา ผลการเรียน สถานศึกษาที่สังกัด และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ที่ต่างกัน จะมีผลต่อระดับความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกัน ระดับความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สถานศึกษาควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านและศึกษาวัฒนธรรมการทางานของประเทศในอาเซียน เพื่อสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นที่อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

Download : Readiness of undergraduatc students in Pathumthani province towards the asean labour market integration