Factors affecting to the adoption process of information exchanges system in Rajamangala Univerity of Technology Thanyaburi

โดย ธัญญชล บุญยิ้ม

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ จำนวน 280 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ลักษณะงาน ประเภทบุคลากร ความเกี่ยวข้องของงานที่ปฏิบัติกับการใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ที่ต่างกันมีผลต่อกระบวนการยอมรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของมทร.ธัญบุรีไม่แตกต่างกัน ยกเว้น สังกัดหน่วยงานที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของ มทร.ธัญบุรี ในขั้นประเมินค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคลากร มทร.ธัญบุรี ที่ต่างกัน มีผลต่อกระบวนการยอมรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แตกต่างกันในขั้นประเมินค่า และจากการศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยจูงใจกับกระบวนการยอมรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยรวม ไม่พบความสัมพันธ์ในขั้นการรับรู้ ขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า และขั้นยอมรับ แต่พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับกระบวนการยอมรับในขั้นทดลอง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาปัจจัยจูงใจรายข้อทำให้ทราบว่า หากผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทำได้อย่างเสรี จะปฏิเสธการทดลองใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

Download : Factors affecting to the adoption process of information exchanges system in Rajamangala Univerity of Technology Thanyaburi