Process inprovement using six sigma concept: Case study of hard disk manufacturing by DMAIC

โดย อภิชาติ สถิตย์ธรรม

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาตำแหน่งของแม่เหล็กหลังจากการประกอบไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด (Magnet Position Out: MPO) เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Voice Coil Motor: VCM) โดยการประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพตามหลักการ Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) จากข้อมูลในอดีตแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเกิดปัญหาตำแหน่งของแม่เหล็กหลังจากการประกอบไม่ตรงตามข้อกำหนด จากการดำเนินงานภายในองค์กรมากถึง 0.043% ของจำนวนการผลิตทั้งหมด

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5ขั้นตอนตามหลักการ DMAIC โดยเริ่มจากขั้นตอนการระบุปัญหาได้ศึกษาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาใน 2 กระบวนการได้แก่ การปรับตำแหน่งของตัวกดยึดงานบนเครื่องจักรไม่เหมาะสม และการปรับตำแหน่งของชุดกลไกการผลักไม่เหมาะสม จากนั้นทำการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผังต้นไม้ และวิเคราะห์ เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วสร้างสมมติฐานที่สามถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ทำการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง สุดท้ายคือขั้นตอนการควบคุม โดยการจัดทำมาตรฐานการงานให้กับกระบวนการผลิตเพื่อไม่เกิดปัญหานั้นซ้ำ ขึ้นอีก

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริหารคุณภาพตามหลักการ DMAIC สามารถลดปัญหาแม่เหล็กไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนดจาก ร้อยละ 0.043 เหลือ ร้อยละ 0.000 ของจำนวนการผลิตทั้งหมดส่งผลให้สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับสายการผลิตตัวอย่างและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทอันจะนำไปสู่ยอดขายและผลกำไรที่ดีขึ้นในอนาคต

Download : Process inprovement using six sigma concept: Case study of hard disk manufacturing by DMAIC