โดย สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

ปี 2546

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 2 (ม.ค. – มิ.ย. 2546), หน้า 10-16

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยการเคลือบผ้าไนลอนด้วยฟิล์ม Polyethylene (PE) สำหรับมาผลิตเสื้อเกราะ โดยวิธีการ Laminating ด้วยเครื่อง Hot compressive สามารถทำการเคลือบยึดติดผ้าทอไนลอนลายขัดกับแผ่นฟิล์ม PE ได้สมบูรณ์คุณสมบัติทางกายภาพ ความคงทนต่อแรงดึง ความคงทนต่อแรงฉีกขาด สูงกว่าครั้งที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบและพบว่าเส้นด้ายยืนเส้นด้ายพุ่งที่เหมาะสมในการนำมาทอเป็นผืนผ้าไนลอน ควรไม่ต่ำกว่าเบอร์ 13 เท็กซ์ เพื่อความแข็งแรงของผืนผ้าเมื่อนำผ้าชิ้นทดสอบมาวางเรียงกันจำนวนชั้น 12 ชั้น ยังมีประสิทธิภาพในการรับแรงดันทะลุจากกระสุนปืนได้ในระดับหนึ่งด้วยทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นที่วางเรียง ถ้าจำนวนชั้นเพิ่มมากขึ้นระดับการป้องกันจะสูงขึ้น หรือหากนำไปวางเรียงผสมกับแผ่นเส้นใยชนิดอื่น เช่น สเปกต้า (Specta) เคฟล่าร์ (Kevlar) อารามิด (Aramid) เป็นต้น ประสิทธิภาพในการป้องกันก็จะสูงขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตเสื้อเกราะป้องกันกระสุน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการลดแรงยุบตัวให้น้อยลง ความปลอดภัยของผู้สวมใส่ก็จะสูงขึ้น ราคาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนก็จะลดลง เพราะใช้วัสดุที่ผลิตได้เองภายในประเทศเป็นส่วนผสม

Download : ศึกษาการเคลือบผ้าไนลอนด้วยฟิล์มสำหรับมาผลิตเสื้อเกราะ