Apparatus for Helping Cap Concrete Specimens

โดย ประชุม คำพุฒ และ อภิชาต สุรชาติเมธินทร์

ปี 2546

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 2 (ม.ค. – มิ.ย. 2546), หน้า 17-21

ความเป็นมา

อุปกรณ์ช่วย Cap หัวแท่งตัวอย่างคอนกรีตให้เรียบก่อนที่จะนำไปทำการทดสอบหากำลังรับแรงอัดนี้ เป็นอุปกรณ์ต้นแบบ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้ต้นแบบอุปกรณ์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาในครั้งนี้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบเครื่องมือการทดสอบหากำลังรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต ให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องจักรกลอัตโนมัติแบบครบวงจรในอนาคต อีกทั้งยังเกิดประโยชน์กับการปฏิบัติการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรภายในวิชา ตลอดจนสามารถให้บริการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกราชมงคงได้อีกด้วย

Download : อุปกรณ์ช่วยแค็บหัวแท่งตัวอย่างทดสอบคอนกรีต