โดย ฉัตรชัย กันยาวุธ

ปี 2548

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 6 (ก.ค. – ธ.ค. 2548), หน้า 51-66

บทนำ

โดยทั่วไปแบบจำลองเชิงพลวัตของกระบวนการที่อยู่ในรูปของชุดสมการเชิงอนุพันธ์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์มวลและพลังงานรอบกระบวนการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเข้าของกระบวนการ (process input variable) กับตัวแปรออกของกระบวนการ (Process output variable) และพฤติกรรมของการตอบสนองของกระบวนการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเข้าหรือภาระรบกวนภายนอก (External Disturbance) อย่างไรก็ตามการสร้างแบบจำลองเชิงพลวัตของกระบวนการโดยใช้เพียงแค่หลักการอนุรักษ์มวลและพลังงานของกระบวนการนั้นมีข้อจำกัดเนื่องจากแบบจำลองกระบวนการที่ได้นั้นมักจะถูกแสดงโดยสมการคณิตศาสตร์…

Download : การสร้างแบบจำลองกระบวนการจากข้อมูลการทดลองเพื่อใช้สำหรับออกแบบควบคุมกระบวนการ