Transmission line impedance and Phase estimation in SMIB power systemusing Feed forward Observer

โดย วันชัย ทรัพย์สิงห์

ปี 2550

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 5, ฉบับที่ 9 (ม.ค. – มิ.ย. 2550), หน้า 7-11

บทคัดย่อ

การประมาณค่าอิมพิเดนซ์และมุมเฟสแรงดันในระบบส่งกำลังไฟฟ้า มีประโยชน์อย่างยิ่งในการอ้างแงเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ประยุกต์ใช้ควบคุมการชดเชยกำลัง ไฟฟ้ารีแอคตีฟ (Static VAr control), การควบคุมแรงดันเครื่องกำเนิด (AVR) ในระบบส่งกำลังไฟฟ้า เป็นต้น

ในบทความนี้นำเสนอแนวคิดการคำนวณประมาณค่าอิมพิเดนซ์ของระบบส่งกำลังไฟฟ้าพร้อมมุมเฟสด้วยวิธีตัวสังเกตการณ์ชนิดเกณฑ์สูงแบบป้อนไปหน้า (Feed forward High Observer) การวิเคราะห์ในบทความนี้ใช้ระบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวสังเกตการณ์ กับระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดียวเชื่อมโยงกับระบบบัสอนันต์ (Single Machine Infinite Bus หรือ SMIB model) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าวิธีการตัวสังเกตการณ์ชนิดเกณฑ์สูงนี้ให้ผลคำนวณลู่เข้าสู่เป้าหมาย (Converge) ได้ดี ผลตอบค่อนข้างแม่นยำ เหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งาน

Download : การประมาณค่าอิมพิแดนซ์และมุมเฟสแรงดันในระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าด้วยวิธีตัวสังเกตการณ์แบบป้อนไปหน้า