A model of Efficient Management for Entrepreneurs in Thai Pineapple Processing Industry

โดย โสรัตน์ มงคลมะไฟ

ปี 2556

วารสารบริหารธุรกิจ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรดไทย ซึ่งดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจากตำแหน่งผู้บริหารที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารด้านการผลิต ผู้บริหารด้านฝ่ายการต่างประเทศ ผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหารด้านการตลาดของสถานประกอบการอุสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทยที่จดทะเบียนและมีสถานะคงอยู่ โดยการสุ่มตัวอย่างง่ายจำนวน 50 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทยจำนวน 9 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี Enter method ผลการวิจัยพบว่า การวางกลยุทธ์ด้านการจัดการคุณภาพ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการกระบวนการผลิต ด้านการจัดการแรงงานการผลิต ด้านการจัดการกระบวนการบริหารการภายใน ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดการความสัมพันธ์กับภาครัฐ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการวัตถุดิบ ด้านการจัดการการตลาด แลด้านการจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

Download : ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย