Effectiveness of e-Learning Courseware Media of Managerial Accounting of Faculty of Accountancy Rangsit University

โดย วันฤดี สุขสงวน

ปี 2556

วารสารบริหารธุรกิจ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการบัญชีบริหาร 2) ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอน 4) ศึกษาถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้เรียนได้รับจากสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบทดสอบระหว่างเรียน และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีบริหารเป็นครั้งแรก จำนวน 89 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และใช้โปรแกรมทางสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-test

ผลการวิจัยพบว่าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.66/93.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และผู้เรียนได้รับคุณธรรม จริยธรรม จากการเรียนด้วยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา การบัญชีบริหาร มีจำนวนร้อยละ 100

Download : ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการบัญชีบริหาร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต