Beducing sugar prodution from cattail stalk by aspergillus nirer TISTR3254 for ethanol production

โดย ขนิษฐา เอี่ยมละออ…[และคนอื่นๆ]

ปี 2555

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ได้มุ่งเน้นเพื่อทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยลำต้นธูปฤาษีด้วย Aspergillus niger TISTR3254 เพื่อผลิตน้ำตาลรีดิวซ์ สำหรับนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล งานวิจัยนี้เริ่มจากการเตรียมตัวอย่างลำต้นธูปฤาษีและปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที จากนั้นนำตัวอย่างลำต้นธูปฤาษีที่ได้ไปทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการย่อยแบบแห้งด้วย A. niger TISTR3254 โดยใช้ความชื้นเริ่มต้น 53 เปอร์เซ็นต์  ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จากการแปรผันความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตในช่วง 0 – 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนและความเข้มข้นของสปอร์ในช่วง 106 – 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร พบว่าที่ความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต 1 เปอร์เซ็นต์ และความเข้มข้นของสปอร์ที่ 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร เหมาะสมต่อการหมักน้ำตาลรีดิวซ์มากที่สุด โดยได้ความเข้มข้นน้ำตาลรีดิวซ์เท่ากับ 102.6 กรัมต่อลิตร และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเท่ากับ 10.5 องศาบริกซ์  เมื่อนำสารละลายที่ได้จากการชะ ซับสเตรทด้วยน้ำกลั่นไปหมักเพื่อผลิตเอทานอลด้วย Saccharomyces cerevisiae var. montache โดยมีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต 0.05 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถผลิตเอทานอลได้ 16.98 กรัมต่อลิตร โดยผลได้และอัตราผลผลิต เท่ากับ 0.44 และ 0.24 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตามลำดับ

Download : Beducing sugar prodution from cattail stalk by aspergillus nirer TISTR3254 for ethanol production