Invoice managemtnet system of wang ma nao highway police

โดย ไพโรจน์ คงพุกา และ สกลชัย อรัญนารถ

ปี 2555

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการกล่าวถึงระบบจัดการใบสั่งหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาว ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บใบสั่ง สรุปรายงานต่างๆ ของหน่วยบริการตำรวงทางหลวงวังมะนาว ในรูปแบบโปรแกรม โดยในระบบเดิมนั้นจะมีความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูล และการสรุปผลงานการออกใบสั่งของหน่วยงาน ซึ่งระบบนี้จะเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล สะดวกในการค้นหาข้อมูลของใบสั่ง ทำให้ระบบการจัดการกับใบสั่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Download : Invoice managemtnet system of wang ma nao highway police