Clinic management system : Dr.suchart kittipatra

โดย วศิน สีมาพลกุล และ กฤษฎา จารีย์

ปี 2555

บทคัดย่อ

ระบบจัดการคลินิกนายแพทย์ สุชาติ กิตติภัทร ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนให้มีความสามารถในการจัดการคลินิก ทั้งด้านเวชระเบียน ระบบการนัดหมายของแพทย์ การจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ ระบบบันทึกการรักษาของแพทย์ รวมถึงการออกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และนอกเหนือจากการทำงานที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของซอฟต์แวร์บริหารคลินิกอื่นๆ แล้ว ระบบนี้ยังได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยยึดความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักอีกด้วย

จากการทดลองประสิทธิภาพของระบบ สามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขต รวมทั้งการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคลินิกผ่านทางเว็บบราวเซอร์นี้ จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยตลอดเวลา ตลอดจนมีระบบสมาชิกที่ช่วยให้คนไข้สามารถตรวจสอบประวัติการรักษาในครั้งก่อนได้ด้วยตนเอง และสามารถรับข่าวสารต่างๆ จากทางคลินิกอีกด้วย

Download : Clinic management system : Dr.suchart kittipatra