Autopilot quadcopter for photography

โดย อัครพันธุ์ สังข์วงษ์, จิตพล ศรีสว่าง และ สรวิศ ไพฑูรย์วงศ์

ปี 2555

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องบินสี่ใบพัดขนาดเล็กและระบบนำทางอัตโนมัติผ่านระบบ จีพีเอส (Global Positioning System, GPS) ที่มีความสามารถใช้ในการระบุตำแหน่ง นำมาใช้ในการบอกพิกัดตำแหน่งปัจจุบัน แล้วนำมาประมวลผลในระบบควบคุมการบินของเครื่องบิน โดยเครื่องบินนั้นจะสามารถบินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพทางอากาศด้วยการบินแบบอัตโนมัติ

โดยในปัจจุบันนั้น การถ่ายภาพทางอากาศนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการจัดทำแผนที่ทางทหาร การป้องกันการก่อการร้าย และในเชิงธุรกิจ เช่น การถ่ายภาพมุมสูงเพื่อใช้ในธุรกิจประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนที่สถานที่ท่องเที่ยว แต่ด้วยปัจจัยที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ทางอากาศนั้นมีมูลค่าสูง อาจทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าสำหรับการทำแผนที่ หรือการถ่ายภาพทางอากาศขนาดเล็ก ทางกลุ่มเราจึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศที่มีขนาดเล็ก มีต้นทุนต่อการขึ้นบินต่ำ สามารถขึ้นบินได้อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีนักบิน เพื่อลดความสูญเสีย ต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้น

Download : Autopilot quadcopter for photography