Development of learning object on table in topic of my invention work upon creative product for prathomsuksa1 students

โดย นวลสวาสดิ์ มณีมัย

ปี 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์ของฉัน ที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลงานสร้างสรรค์กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หลังการใช้เลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์ของฉัน ที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์ของฉัน ที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ เลิร์นนิงออบเจ็กต์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลการวิจัยพบว่า 1) เลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์ของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ 80.63/81.91 2) ผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนจากเลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่องงานประดิษฐ์ของฉัน สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมเท่ากับ 2.82 อยู่ในระดับมาก

Download : Development of learning object on table in topic of my invention work upon creative product for prathomsuksa1 students