Interior Renovation for Bangkok Palace Hotel

โดย ศุภการณ์ เกตุแก้ว

ปี 2553

บทคัดย่อ

จากการได้ทำการศึกษาข้อมูลโครงการ รวมไปถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ จึงทำให้มองเห็นปัญหาใน 3 ส่วนหลักของโครงการ นั้นคือ 1. Lobby Hall 2. Lobby Lounge 3. Restaurant ซึ่งในส่วนของ Lobby Hall และ Lobby Lounge จะมีปัญหาเดียวกัน นั่นคือ ในส่วนของพื้นที่พักคอย เนื่องจากในส่วนของพื้นที่ที่ใช้บริการค่อนข้างมีขีดจำกัด จึงทำการออกแบบเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเข้าไป เพื่อเพิ่มพื้นที่พักคอยให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการและในส่วนโถงต้อนรับและล๊อบบี้เลาจ์นั้น ยังมีส่วนขั้นกลางซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อนั่งพักคอยและสามารถจัดวางช่อดอกไม้เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ดูสดชื่นอีกด้วยอีกส่วนเป็นส่วนของห้องอาหารได้ทำการออกแบบวัสดุ เพื่อรับรองกับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น เน้นความสะดวก สบายและผ่อนคลายมากที่สุด โดยเน้นวัสดุธรรมชาติและการออกแบบที่ถ่ายทอดถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวโรงแรม เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพอใจ

ในส่วนของผู้ที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จึงต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตและความมีเอกลักษณ์ของตัวโรงแรมที่มีความโดดเด่น รวมไปถึงความพิเศษของโรงแรมนี้ที่มีรูปแบบของห้องพักที่มีการดีไซด์ที่แปลกออกไปของห้องพักแต่ละห้อง

Download : โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโรงแรมบางกอก พาเลซ กรุงเทพ