The Interior Architecture Design Learning Center Disaster of Thailand

โดย รณกร เรืองจวง

ปี 2553

บทคัดย่อ

เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความอันตรายบวกกับความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะเดียวกันความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของภาครัฐ ก็ไม่มีหน่วยงานที่คอยดูแลประสานงานอย่างจริงจังและเป็นศูนย์กลางต่อประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ทำให้การรับรู้ ถึงความยากลำบากในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจึงควรมีสถานที่เป็นเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอความรู้ประสบการณ์ อบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์ในการแจ้งข่าว ค้นหา และรับเรื่องถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุภัยพิบัติ

Download : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติแห่งประเทศไทย