Museum of Counterfeit Good

โดย กิตติธัช ผิวขาว

ปี 2553

บทคัดย่อ

ในอดีตจากปัญหาสังคมไทยคนไทยส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในด้านการบริโภคสินค้าจึงทำให้สงคมในปัจจุบันกลายเป็นสังคมที่ขาดการพัฒนาและสนับสนุนด้านการออกแบบทั้งที่คนไทยคือชาติพันธ์ที่เกิดมาคิดสร้างสรรค์โดยกำเนิดเห็นได้จากศิลปวัฒนธรรม และภาษา ในอดีต ภาษาที่มีความสุนทรีในตัวของมันเอง ภาษาไทยนี่เองที่เป็นเหตุให้คนไทยเป็นคนอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี มีจิตใจงดงามและมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาความคล่องตัวของภาษาทำให้เกิดความคล่องตัวของความคิด และการก้าวข้ามของความคิด (transpose) เกิดขึ้นได้ง่ายและว่องไว อันเป็นเหตุให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้รวดเร็วเหมือนกัน แต่ปัจจุบันคนไทยกลบได้เปลี่ยนแปลงทางความคิดที่เป็นจุดเด่นของคนไทยเนื่องจากสภาพสังคม และผลประโยชน์ต่างๆ จึงทำให้คนไทยขาดความสนใจในเรื่องความคิด การสร้างสรรค์ผลงานสู่ความเป็นตัวตนของตัวเอง

จากปัญหาปัจจุบันของคนไทยได้สร้างปัญหาให้กับประเทศไทย เนื่องจากปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลอมแปลงและเลียนแบบสินค้าได้สร้างความเสียหายให้แก่ สังคมและภาคเศรษฐกิจของประเทศในฐานะ ที่เป็นทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภค และเนื่องผู้ประกอบการที่แท้จริงไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าปลอมแปลงได้ซึ่งถือเป็นการทำลายความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในปี พ.ศ. 2550 นั้นประเทศไทยมีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงสุดเป็นอันดับ 4 ในเอเชียแปซิฟิกส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเกิดโครงการพิพิธภัณฑ์ของปลอม เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและให้ความรู้ และพัฒนาทางด้านความคิด ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับสังคมไทยในปัจจุบันให้เกิดการตระหนักถึงการบริโภคสินค้าที่ถูกต้องมากขึ้น

Download : โครงการศึกษาและออกแบบพิพิธภัณฑ์ของปลอม