The Interior Design Project of Natural Health Care & Therapy

โดย นันทกาญจน์ สาเกิด

ปี 2553

บทนำ

ปัจจุบัน ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้มีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในแบบธรรมดาอย่างที่เคยเป็นมา แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด เป็นผลให้เกิดการปรับตัวของการใช้ชีวิตในสังคมที่รีบเร่ง เกิดการทำงานลักษณะการแข่งขัน แก่งแย่งกัน อันทำให้เกิดความเครียดทางอารมณ์ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกาย สะสมมาทีละเล็กละน้อย อีกทั้งวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดล้อม และธรรมชาติ

ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ ค่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เป็นบ่อเกิดแห่งโรคร้าย และความบกพร่องของการทำงานของร่างกาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้จึงน่าที่จะมาลองทบทวนดูการใช้ชีวิตประจำวัน และสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อตัวเรา แล้วปรับเปลี่ยนวิธีการ รบผลกระทบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ร่างกายให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

โรคภัยไข้เจ็บเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จำเป็นต้องพึ่งสถานพยาบาล อันเป็นที่ให้การรักษาโรค โดยใช้วิทยาการขั้นสูง ประกอบกับวิวัฒนาการต่างๆ ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยาที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากอาการของโรคต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านอื่นๆ ต่อร่างกายและภาวะจิตใจได้ยังมีการรักษาอีกประเภทหนึ่งซึ่งเน้นการบำบัดรักษาอาการของโรคด้วยวิธีธรรมชาติ ส่งผลกระทบข้างเคียงน้อย มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก มีผลดีต่อทั้งสภาพร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน จึงทำให้ในปัจจุบันเกิดกระแสความสนใจในการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดเพิ่มมากขึ้น

จึงนำไปสู่การทำวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงและออกแบบภายใน ศูนย์สุขภาพธรรมชาติบำบัด ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพื่อรองรับการขยายตัว ของศูนย์สุขภาพธรรมชาติบำบัด ในวงกว้าง เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย พร้อมกับผสมผสานความเป็นธรรมชาติ ควบคู่กันไปอย่างลงตัว

Download : โครงการออกแบบภายในศูนย์สุขภาพธรรมชาติบำบัด