The Interior Architectual Design The Central Bank of Thai Rice Learning Center

โดย ศิรินทรา เจริญรุ่งเรืองชัย

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการธนาคารข้าวและศูนย์การเรียนรู้ข้าวไทย เป็นสื่อกลางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ด้วยการทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านราคา เมล็ดพันธุ์ ความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้าวให้คงอยู่ เป็นศูนย์กลางให้ผู้ใช้บริการได้รับความยุติธรรมในราคาข้าวทำให้เกษตรกรมีสถานที่สำหรับขายฝากข้าว ฝากข้าว และกู้ยืมข้าว ในราคาที่ยุติธรรมกับตัวเกษตรกรเอง และได้มีกิจกรรมร่วมเกี่ยวกับข้าวในรูปแบบของนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนา สาธิต ประกวดแข่งขัน รวมทั้งยังมีส่วนจัดแสดงสาธิตในด้านของแปลงนาข้าวสาธิตที่สามารถให้ความรู้แก่เข้าได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นจึงเห็นควรว่า ให้มีการจัดตั้งโครงการเสนอแนะโครงการธนาคารข้างและศูนย์การเรียนรู้ข้าวไทย เพื่อเป็นการพัฒนา ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทย โครงการมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้บริการ แก่เกษตรกรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุด ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวในรูปแบบต่างๆ

Download : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในธนาคารข้าวและศูนย์การเรียนรู้ข้าวไทย