Intergat Buding of The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage

โดย มุกริน หวังบุญเกิด

ปี 2553

บทคัดย่อ

สถาปนิกซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดตั้งสมาคมสมาชิกด้วยกัน ดังนั้นในวันที่ 18 เมษายน 2477 จึงได้มีการจัดตั้งสมาคมเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่มีความสนใจในวาชีพสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทางสถาปัตยกรรม

2. เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม

3. ให้ความรู้ คำปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม

4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

5. ให้ความร่วมมือกบหน่วยงานของรัฐ องค์กรและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน

6. ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้วยการให้บริการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน

7. กำหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยโครงการเครือข่ายสถาปนิกอาษา สมาคมสถาปนิกสยามฯ มีแนวคิดที่จะพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสนับสนุน ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และความเข้าใจอันดีในวิชาชีพสถาปัตยกรรม แต่ในปัจจุบัน ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ ณ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม9 ถึงได้ลำบากจากระบบขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถรองรับกิจกรรมบริการสมาชิกต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงมีนโยบายปรับปรุงที่ทำการเดิมของสมาคมฯ ซึ่งตั้งอยู่ปากซอยราชครู .พหลโยธิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้า และเดินทางเข้าถึงได้สะดวกกว่า เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวและถือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน แทนการรื้อทำลายเพื่อสร้างอาคารใหม่

ด้วยเหตุนี้ โครงการประกวดความคิดออกแบบ ASA จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อปรบปรุงที่ทำการเดิมของสมาคม ให้กลายเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และข้อมูลทางสถาปัตยกรรม ทั้งยังเป็นที่พบปะ ตลอดจนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาปนิกกบสถาปนิก และสถาปนิกกับประชาชน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจ ได้แสดงฝีมือในการออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง ตามองค์ประกอบหลักของโครงการที่ตั้งไว้ผสมผสานกับการออกแบบที่สถาปนิกเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

Download : โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์