Rennovetion Dinosaurs of The Museum

โดย จินดารัตน์ ศรีอัมพร

ปี 2553

บทนำ

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง มีการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 เนื่องจากมีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และกรมทรัพยากรธรณีแห่งชาติ

โครงการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้โดยอาศัยการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่า ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการศึกษาและรักษาซากโครงกระดูไดโนเสาร์ให้คงอยู่

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อถึงสาธารณะชนให้เกิดความรู้ต่างๆ และเป็นที่เก็บรวบรวมซากกระดูกไดโนเสาร์ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของธรรมชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลังและรุ่นปัจจุบันสามารถทำการศึกษาไขความลับความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์

Download : โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น