The Interior Architectural Design Hong Moon Mung Khonkaew City Museum

โดย ณัฏฐา พันธ์พานิช

ปี 2553

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนั้นยังไม่เป็นที่ดึงดูดและถูกมองข้ามไป โดยเฉพาะในกลุ่มคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว ทางพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ได้เห็นถึงความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน ให้มีความน่าสนใจเอให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานของพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นมากกว่าสถานที่ให้ศึกษาหาความรู้ โดยยังสามารถที่จะประกอบกิจกรรมอย่างอื่นร่วมในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สถานที่ ทั้งทางด้านประโยชน์ใช้สอย และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางธรกิจการค้าและบริการ ศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางการศึกษา ซึ่งพร้อมด้วยการบริการ และโครงสร้างพื้นฐานมีธรรมชาติสมบูรณ์มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

ดังนั้นการที่จะสร้างความสนใจให้กับกลุ่มคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจในการที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรือการให้ได้เข้ามาสัมผัสกับสถานที่นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน การที่จะสร้างจุดสนใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาในพิพิธภัณฑ์นั้น ควรมีการปรับปรุงให้พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างจุดสนใจอยากที่จะเข้ามาสัมผัสได้ด้วยตัวของสถาปัตยกรรมเอง ทั้งนี้ความน่าสนใจพิพิธภัณฑ์จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยหลักการและเทคนิคต่างๆ หลายด้าน เช่น การออกแบบพื้นที่ว่างให้มีความน่าสนใจ การปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในให้มีความทันสมัยเหมาะกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว มีความสนใจที่จะเข้ามาใช้พิพิธภัณฑ์มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ

Download : โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น