The Interior Architectural Design For Thai Red Cross Museum

โดย ปฐมพร ภักดี

ปี 2553

บทคัดย่อ

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสภากาชาดไทย กาชาดสากล อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านมนุษยธรรม การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม แสดงให้เห็นถึงเมตตาธรรม อันเป็นหลักการของกาชาดที่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ชั้นวรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมืองให้กับเยาวชนด้วย

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย