The Interior Architectural Design Tribal Museum Chiang Mai

โดย ภัสสร กลิ่นรอด

ปี 2553

บทคัดย่อ

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุสิ่งของเครื่องใช้และภาถ่ายต่างๆ ที่ปรากฏเป็นวิถีชีวิตในสังคม วัฒนธรรมของชาวเขาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของสังคมเกษตรเพื่อการยังชีพเป็นสิ่งที่แสดงถึงสัญชาตญาณและภูมิปัญญาของมนุษย์ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคมและมีการเชื่อมโยงถึงเครือข่ายชุมชนในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แก่กลุ่มผู้ที่สนใจ ปลุกจิตสำนึกของคนบนพื้นที่สูงให้รู้จักรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีค่าของตนเองไว้ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชนรุ่นหลังได้สืบสานเรียนรู้ต่อไป และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

การออกแบบสถาปัตยกรรมในครั้งนี้ จึงได้ศึกษาถึงองค์ประกอบ และหลักการออกแบบในนิทรรศการ เออำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์ ความสะดวกสบาย และสร้างความน่าสนใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในส่วนนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ เป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้โดยที่อาศัยตัวช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่เบื่อหน่าย เข้าใจง่ายเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการออกแบบเพื่อนสุนทรียภาพ

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่