The Interior Architecture Design Bang Rak Museum

โดย จิระ อำนวยสิทธิ์

ปี 2553

บทคัดย่อ

วิถีวัฒนธรรมไทย ผูกพันอยู่กับสายน้ำมาโดยตลอด โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เรียงร้อยความเป็นลักษณะไทยผ่านความเปลี่ยนแปลงในแผ่นดิน จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์ ซึ่งฝรั่งที่เคยล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ยังอดกล่าวชม การตั้งถิ่นฐานชุมชน สถาปัตยกรรม วัดวาอาราม หรือแม้แต่บ้านเรือน กาลเวลาและเหตุกาลจากอดีตจวบจนปัจจุบันภายหลังการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ ที่ได้นำการพัฒนาแนวคิดของชาวตะวันตก สู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พัฒนาและหล่อหลอมภายใต้รากฐานแนวคิดของไทย จนทำให้เตบางรักกลายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในรูปแบบของชาวตะวนตกจวบจนปัจจุบัน

เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยยังขาดแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่น และภูมิกำเนิดของตนเอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมขาดความเชื่อมโยงจากรากฐานของสังคมประชาชนเรียนรู้จากกระแสความนิยมและความสนใจส่วนบุคคล ขาดกระบวนการกลั่นกรองเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกบวิถีชีวิตดั้งเดิม นอกจากนี้ยังทำให้การพัฒนาทางสังคมขาดความต่อเนื่อง และกลายเป็นสังคมที่ขาดเอกลักษณ์ของตนเองในที่สุด กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานครขึ้นในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม แลเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น และเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งวัฒนธรรม

Download : โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนบางรัก