The Interior Architectural Design Peugeot Center

โดย กัมปนาท อินทรมณี

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รถยนต์เปอร์โยต์ เป็นงานเสนอรูปแบบใหม่ของโชว์รูมรถยนต์เปอร์โยต์ โดยจัดออกแบบเป็นสถานที่แสดงรถยนต์รุ่นต่างๆ เทคโนโลยียานยนต์และความปลอดภัยของรถยนต์ นำเสนอการัดแสดงเทคนิคต่างๆ เสนอวิธีการแบ่งสัดส่วนสถานที่ให้เป็นทั้งส่วนให้ความรู้ ความบันเทิง ส่วนส่งเสริมการขายและการบริการหลังการขายในที่เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ที่จะให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เปอร์โยต์เป็นศูนย์จำหน่าย ศูนย์ซ่อม ศูนย์ตกแต่งรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและเป็นแบบอย่างให้กับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายอื่นๆ

โครงการนี้นำเสนอการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์รถยนต์เปอร์โยต์โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนพิพิธภัณฑ์ ส่วนสำนักงาน ส่วนโชว์รูม ส่วนบริการซ่อมบำรุง ส่วนบริการลูกค้าและส่วนงานระบบ ในแต่ละส่วนได้จัดแบ่งเป็นแผนกต่างๆ แต่ละแผนกจัดแบ่งห้องทำงานออกเป็นสัดส่วนย่อยๆ เพื่อความสะดวกในการทำงานและช่วยสร้างบรรยากาศของโชว์รูมให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการบริการในแต่ละด้าน สำหรับส่วนที่ใช้เป็นพื้นที่โชว์รูมและพื้นที่บริการลูกค้าอื่นๆ ได้นำเสนอการออกแบบสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั้งห้องรับรอง มุมบริการ มุม Internet มุม Coffee Shop ส่วนของ Restaurant ตลอดจนห้องสุขาและอื่นๆ

แนวความคิดในการออกแบบโครงการฯ คือการสร้างเอกลักษณ์ สร้างรูปแบบสัญลักษณ์ กำหนดลักษณะสีประจำองค์กร โดยเน้นแนวความคิด “Motion & Emotion”

Download : โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์รถยนต์ เปอร์โยต์