Institute Of Field Robotics

โดย รัตนศักดิ์ ฉัตรค้ำจุนเจริญ

ปี 2553

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แตกต่างจากในอดีตที่หุ่นยนต์มักถูกนำไปใช้มากในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านต่างๆ จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์ให้มีลักษณะที่คล้ายมนุษย์ สามารถใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้ รวมถึงพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะก่อตั้งโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อเป็นสถานที่พัฒนาการศึกษาระดับสูง และวิจัยทางด้านระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม กระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างถูกต้องเสียก่อน เพื่อประโยชน์ในการสร้างบุคลากรของประเทศ

Download : โครงการศึกษาและออกแบบสถาบันวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม