Interior Architecture Design Proposal Project For Southern Art and Performance Cultural Center

โดย เสาวณิต นุ้ยเมือง

ปี 2553

บทคัดย่อ

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ความตอนหนึ่งว่า “งานด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆ ทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป (ทบวงมหาวิทยาลัย.2539 : 135) ดังที่กล่าวแล้วว่าพระราชภารกิจอีกประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์ คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ด้วยทรงตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งมีการรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการค้า และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชาติ โดยยังคงดำรงความเป็นไทยเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่สืบทอดกนมานาน มีเอกลักษณ์อันเด่นชัดที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในชาติ ทรงมีพระราชดำริให้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวประชาชนคนไทยไว้ด้วยกันให้มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน และในที่สุดจะสามารถสืบทอดต่อไปสู่คนรุ่นหลัง ความลึกซึ้งในแนวพระราชดำริเกี่ยวกับวัฒนธรรมอนเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของคนแต่ละชาติแต่ละภาษานั้น ทรงนำมาใช้เพื่อสร้างมิรภาพได้แม้แต่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สหภาพพม่าซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เคย ทำสงครามกันมา ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประมุของสหภาพพม่าความว่า “…I reject at being able to see the great monuments of your culture, which springs from the same source as our own.” (ประมวลพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศฯ.2517 : 83)

Download : โครงการศึกษา ออกแบบเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงภาคใต้