The Interior Architecture Design Pai In Art Resort

โดย ปริญญา เจนวิกย์กิจ

ปี 2553

บทคัดย่อ

เมืองปาย เป็นเมืองที่มีนตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยประวัติศาสตร์บริเวณที่ตั้งเมืองปายเป็นเมืองสำคัญของล้านนาในสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ต่อมาเมืองปายได้ร้างไป พร้อมกับเมืองเชียงใหม่ ประมาณ พ.ศ. 2318-2338 เมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้าน และพัฒนาเป็นอำเภอปาย โดยมีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ได้แก่คยไทยวน (คนเมือง) คนไทใหญ่ ปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) และชาวไทภูเขาเผ่าต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมืองปายตั้งอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเป็นเมืองชุมทางที่สำคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางระหว่างชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

ปายเป็นเมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สูงตระหง่านเป็นรอยต่อชายแดนไทย-พม่า ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด เมืองเล็กๆ แห่งนี้มักปกคลุมด้วยสายหมอก ละอองน้ำจางๆ ยามเช้าบรรยากาศอันเงียบสงบ ทุ่งนาสีเขียว ท้องฟ้าสีคราม กับแสงแดดอุ่นๆ ที่ทอดผ่านม่านหมอกหนาแลเห็นต้นสนไม้ยืนต้นเมืองหนาวสูงใหญ่เป็นทิวแถวตามเชิงเขา วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน ด้วยความเป็นเอกลักษณ์นี้ ปายได้ดึงดูดนักเดินทางให้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งนี้ (เส้นทางสู่ความสดชื่น, 2548)

ดังนั้นโครงการปาย อิน อาร์ต รีสอร์ท จึงได้เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นโดยเป็นรีสอร์ทที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่สนใจและต้องการพักผ่อนอย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการออกแบบตกแต่งที่ดีสามารถใช้งานได้เหมาะสมและมีความสวยงาม นั่นคือสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมความน่าสนใจของโครงการนี้

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในปาย อิน อาร์ต รีสอร์ท