Recycle Material Design For The Environmental Innovation Center

โดย พัทพงษ์ ชัยสุนทร

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์นวัตกรรมการออกแบบวัสดุรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชากรบนโลกใบนี้ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น ถ้าหากเรายังไม่รู้จักการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ในอนาคตข้างหน้าทรัพยากรบนโลกใบนี้ก็จะหมดไป และจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Download : โครงการเสนอแนะศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์นวัตกรรมการออกแบบวัสดุรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม