Imtertor Architecture Design Poposal Project For Thaipost Museam

โดย สิรินทา ทะมา

ปี 2553

บทคัดย่อ

ไปรษณีย์ไทยมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ ซ่อมแซมหรือบูรณะให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านความมั่นคง แข็งแรง และความสวยงาม จึงได้จัดเวลาระดมสมองหาแนวทางอนุรักษ์อาคารในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ โดยร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงมุมมองความคิดเห็นว่าจะมีแนวทางอนุรักษ์อาคารแห่งนี้อย่างไร โดยให้สังคมช่วยกันคิดว่าอาคารหลังนี้ควรอนุรักษ์ในลักษณะใดที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคต เพราะรูปแบบอาคารมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบโมเดิร์นตามแนวทางศิลปะ ยุคนีโอคลาสสิก เน้นการออกแบบที่มีเรียบง่ายตรงไปตรงมา ลดทอนการประดับประดา โดยใช้เส้นตรงและระนาบเข้ามาประกอบ ที่สำคัญคือการออกแบบปูนปั้นประดับมุมอาคารด้านนอกที่มีรูปพญาครุฑเป็นผลงานการออกแบบและควบคุมการปั้นของ ศ.ศิลป์ พีระศรี ถือว่าเป็นงานศิลปะสกุลช่างรัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาคารเก่าและเผยแพร่วิวัฒนาการ การติดต่อสื่อสารของไทย จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่วิวัฒนาการ การติดต่อสื่อสารของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอาคารก็มีสภาพที่ทรุดโทรมลงมาก จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทยเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร แม้ในปัจจุบันจะมีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ มากมายแต่เราก็ยังคงใช้การขนส่งในการส่งของฯ

Download : โครงการเสนอแนะสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทย