Development of non-pvc materials using natural rubber latex for dip-molding process

โดย สมหมาย ผิวสอาด, วีราภรณ์ ผิวสะอาด, สุวรรณา หมีนสัน, รัชนี แก้วทอง และ จินตนา ขวัญแก้ว

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี; ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2551 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนพีวีซีด้วยน้ำยางธรรมชาติในกระบวนการจุ่มโดยใช้แม่พิมพ์ โดยทำการศึกษาการเตรียมน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ที่มีการแปรปริมาณสารตัวเติม 2 ชนิด คือแคลเซียมคาร์บอเนตและเคลย์ ในปริมาณอย่างละ 0,5,7.5,10,12.5,15 phr แล้วทำการศึกษาสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางไฟฟ้า และผลของการขึ้นรูปต่อความหนาของผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าสารตัวเติมที่เหมาะสมคือ ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต 10 phr และเคลย์ 15 phr ให้ค่าสมบัติเชิงกลได้แก่ ความทนทานต่อแรงดึง การยืดตัว ณ จุดขาด 300% Modulus ความทนทานต่อการฉีกขาดและความแข็ง คือ 20.12 MPa, 739.02%, 2.2 MPa, 26.63 N/mm. และ 62.8 Shore A ตามลำดับ ให้ปริมาณความหนาแน่นของพันธะเชื่อมขวาง 0.28 mole/cm[superscript3] และให้ค่าสมบัติทางไฟฟ้า ได้แก่ความต้านทานเชิงปริมาตร ความต้านทานเชิงพื้นผิว และค่าคงที่ไดอิเล็กทริก คือ 3.2410[superscript9]  /cm, 4.3210[superscript9]และ3.10 ตามลำดับ จากนั้นนำมาขึ้นรูปเป็นปลิตภัณฑ์โดยจุ่มที่เวลา 50 วินาที โดยทำการจุ่ม 4 ครั้ง อบที่อุณหภูมิ 90 เป็นเวลา 30 นาที

Download : Development of non-pvc materials using natural rubber latex for dip-molding process