Study of application of diesohol on small diesel engine

โดย อนุตร จำลองกุล

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี; ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2551 

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาการนำเอาน้ำมันดีเซลมาผสมกับแอลกอฮอล์ (Ethanol) หรือที่เรียกว่าน้ำมันดีโซฮอล์ที่อัตราส่วนผสมน้ำมันดีเซล 90 ส่วน และแอลกอฮอล์ 10 ส่วน โดยปริมาตร (90:10) พบว่าจะเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสม 95:5, 85:15, 80:20 เมื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 4 จังหวะ สูบเดียว ขนาดความจุ 230 cc และมีกำลังขนาด 3.5 kW ที่ความเร็วรอบการทำงานปกติที่ 2,200 rpm ทำการทดสอบแบบมีภาระ พบว่าได้แรงบิด 6.9 N-m, กำลังม้าเบรก 1.589 kW และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 360.60 g/kW-h ในขณะที่การใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ทำการทดสอบที่เงื่อนไขเดียวกัน พบว่าได้แรงบิด 7.0 N-m กำลังม้าเบรก 1.612 kW และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 345.03 kW จากผลการทดสอบสรุปได้ว่า การใช้น้ำมันดีโซฮอล์ จะสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าน้ำมันดีเซลประมาณ 4.32% และกำลังม้าเบรกลดลงประมาณ 1.43% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์ แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายแล้ว การใช้น้ำมันดีโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงจะประหยังกว่าการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 0.29 Baht/kW-h (เมื่อราคาน้ำมันดีเซลมีราคา 30 Baht/liter และแอลกอฮอล์มีราคา 16 Baht/liter)

Download : Study of application of diesohol on small diesel engine