Designing of low harmonics distortion multilevel PWM inverter for PV applications

โดย วันชัย ทรัพย์สิงห์ และ เสงี่ยม จันทร์จำรัส

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี; ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2551 

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและการวิเคราะห์อินเวอร์เตอร์หลายระดับรูปแบบใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กในการต่อเข้ากับระบบส่งจ่ายไฟฟ้า โดยเป็นการผสมระหว่างพีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์ ชุดประกอบอินเวอร์เตอร์หลายระดับ และหม้อแปลงคาสเคด เพื่อสร้างแรงดันด้านออกแบบขั้นบันได ซึ่งสร้างรูปคลื่นแรงดันด้านออกที่มีคุณภาพสูง โดยการสร้างจำนวนระดับแรงดันจำนวนมากโดยใช้หม้อแปลงคาสเคด ซึ่งสามารถลดจำนวนอุปกรณ์สวิตชิ่งจากพีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์หลายระดับที่อยู่เดิม การทวนสอบการออกแบบอินเวอร์เตอร์ที่นำเสนอทำโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองการทำงานโดยโปรแกรม Matlab/Simulink เพื่อวิเคราะห์รูปคลื่นและความเหมาะสมในการต่อเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าสาธารณะ

Download : Designing of low harmonics distortion multilevel PWM inverter for PV applications