The Optimal Gain Tuning of PI Controller for Linear Induction Motor Speed Control using a Particle Swarm Approach

โดย ทรงกลด ศรีปรางค์ และ วันชัย ทรัพย์สิงห์

ปี 2553

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553), หน้า 9-16

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวควบคุมแบบพีไอ สำหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นแบบ Single side ด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค วิธีการกลุ่มอนุภาคที่นำเสนอให้คุณสมบัติที่ดีกว่าแบบ Ziegler-Nichols ซึ่งเป็นวิธีการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอ แบบดั้งเดิม ทั้งในรูปคุณลักษณะการลู่ข้าวของผลการคำนวณ เวลาในการคำนวณที่รวดเร็วและให้ผลตอบเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม ในบทความนี้แสดงให้เห็นผลตอบสนองของมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นด้วยการประยุกต์ใช้หลักการกลุ่มอนุภาคและหลักการของ Ziegler-Nichols ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ดังกล่าว โดนการจำลองระบบด้วยโปรแกรม MATLAB/ Simulink ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลตอบสนองความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอ ด้วยหลักการกลุ่มอนุภาคให้ผลค่าพุ่งเกิน (Overshoot) น้อยกว่า เป็นผลให้ระบบเข้าสู่ค่าคงตัวเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีค่าอินทิเกรตสมบูรณ์ความคลาดเคลื่อน (Integrated Absolute Error) ต่ำอีกด้วยเมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากหลักการของ Ziegler-Nichols

Download : การปรับค่าเกนของตัวควบคุมพีไอที่เหมาะสมในการควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นโดยวิธีกลุ่มอนุภาค