A study of factors that affect image quality a case study : a final inspection of inkjet printer production

โดย ชีวิน จันทร์สุนทร และ ณฐา คุปตัษเฐียร

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี;  ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2551

บทคัดย่อ

ในการผลิตเครื่องพิมพ์จำนวน 2,685,662 เครื่อง จากโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา พบว่ามีอัตราจำนวนเครื่องไม่ผ่านคุณภาพภาพพิมพ์ จำนวน 2,723 เครื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 0.10 เฉลี่ย454 เครื่องต่อเดือน ของการผลิตทั้งหมดและทำให้โรงงานต้องมีค่าใช้จ่ายในการ Rework เกิดขึ้น 45,578 บาท เฉลี่ย 7,596 บาท ต่อเดือน เพื่อทำให้เครื่องพิมพ์กลับมามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของโรงงานและนำไปสู่การกำหนดสมมติฐานการวิจัย การศึกษานี้จะทำให้สมารถทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์และสามารถลดสัดส่วนของปัญหาในการพิมพ์ภาพลงได้ร้อยละ 50 ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์ในการทดสอบขั้นสุดท้ายของการผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยมีระเบียบวิธีวิจัยคือ การศึกษาขั้นตอนการทดสอบการพิมพ์ภาพซึ่งเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนการบรรจุผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า จากการนำทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้ได้แก่ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ (Quality control) เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง (7 QC Tools) เครื่องมือควบคุมคุณภาพยุคใหม่ ( New QC Tools) ทฤษฎีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productiveity  Improvement) และทฤษฎีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)

Download : A study of factors that affect image quality a case study : a final inspection of inkjet printer production