Case Study of Reduce Violence in Transient for Capacitor Bank in PEA Distribution System

โดย ฉลอง โสดาบัน วิทยา ชัยสงคราม และ เวคิน ปิยรัตน์

ปี 2553

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553), หน้า 29-36

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาขนาดการเกิดความรุนแรงในสภาวะชั่วขณะอันเนื่องมาจากการปลดสับตัวเก็บประจุเข้ากับระบบจำหน่ายของสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาด 22 kV และ 33 kV โดยทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางสำหรับการลดขนาดความรุนแรงด้วยการใช้ตัวแทรกชั่วคราวในการแก้ปัญหาดังกล่าว สำหรับบทความนี้ใช้โปรแกรม ATP/EMTP ในการสร้างแบบจำลองเพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถลดทอนขนาดความรุนแรงให้มีค่าลดลงอันเนื่องมาจากกระแสและแรงดันชั่วขณะ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในงานการปลดสับตัวเก็บประจุ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนนำเข้าเครื่องมือราคาแพงจากต่างประเทศได้อีกด้วย

Download : การศึกษาเพื่อลดความรุนแรงในสภาวะชั่วขณะของการปลดสับตัวเก็บประจุในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค